Stanovisko k zodpovednému nákupu tovaru

Dodržiavanie a posilňovanie ľudských práv považujeme za základnú povinnosť štátu, hospodárskej sféry a každého jednotlivca. Svoju spoločenskú zodpovednosť v oblasti dodržiavania ľudských práv pri nákupe považujeme za dynamický rozvojový proces, preto v pravidelných intervaloch preverujeme predložené stanovisko o zásadách a ďalej ho rozvíjame. Zakomponovali sme doň aj ekologické riziká svojej obchodnej činnosti a primerané opatrenia na ich minimalizáciu.

Náš postoj

Ako jedna z najväčších obchodných spoločností na svete si uvedomujeme svoju zodpovednosť za spoločnosť a životné prostredie. Spoločne so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a stakeholdermi stále pracujeme na tom, aby sme svoje obchodné činnosti vykonávali s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Cieľom oddelenia nákupu je dodržiavanie sociálnych a ekologických štandardov v našich globálnych dodávateľských vzťahoch a systémoch vytvárania hodnôt, ich posilňovanie a zabraňovanie ich porušovaniu.

Najväčšie výzvy maloobchodu, týkajúce sa ľudských práv a ekológie, ležia v štruktúre vytvárania hodnôt a vo výrobe potravinového tovaru v čoraz globalizovanejších dodávateľských vzťahoch. Riziká, ktoré v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v tejto oblasti vznikajú, majú často komplexné príčiny a nezriedka predstavujú výzvy, ktoré sa dotýkajú celej hospodárskej sféry. Preto je možné bojovať so sociálnymi rizikami v oblastiach ochrany zdravia pri práci, pracovného času, miezd, slobody združovania, diskriminácie, detskej alebo nútenej práce len systematickými riešeniami.

Výroba potravín si vyžaduje rozsiahle zdroje. Vzhľadom na ustavične sa rozrastajúcu svetovú populáciu sú nevyhnutné zodpovedné metódy pestovania, zberu a spracovania. Tie si vyžadujú vyvážený pomer medzi zvyšovaním výnosov na jednej strane a ochranou pôd, vzduchu, vodných zdrojov a rozmanitosti druhov na druhej strane.

Naša realizácia

Pri minimalizovaní rizík týkajúcich sa ľudských práv a ekológie sa vo svojich dodávateľských vzťahoch zameriavame v prvom rade na produkciu výrobkov vlastných značiek. Tieto nepredstavujú len väčšinu nášho obratu, ale sme za ne aj priamo zodpovední. Realizáciu svojej spoločenskej zodpovednosti chápeme ako dynamický proces, ktorého rozsah a štruktúru stále preverujeme a ďalej rozvíjame.

Základom spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Lidl Slovenská republika zameranej na ľudské práva je dodržiavanie uvedených medzinárodne uznávaných smerníc. 

Od svojich dodávateľov požadujeme, aby dodržiavali platné legislatívne normy. Spoločnosť Lidl je od roku 2007 členom BSCI (Business Social Compliance Initiative), ktorá funguje v rámci európskeho Združenia zahraničného obchodu. Na základe tohto členstva vypracoval Lidl vlastný etický kódex (Code of Conduct), ktorý sa naši dodávatelia zmluvne zaväzujú dodržiavať. Etický kódex zahŕňa zákaz detskej práce, nútenej práce, pracovné podmienky a odmeňovanie, zákaz diskriminácie, slobodu zhromažďovania a združovania, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj ochranu životného prostredia. So svojimi obchodnými partnermi aktívne diskutujeme a zapájame ich do procesu uplatňovania povinností. Okrem toho svoje poznatky získané pozorovaniami dodávateľských reťazcov integrujeme do dotknutých obchodných procesov a nákupných praktík. Naša smernica pre obchodných partnerov stanovuje, ako sa majú vybudovať systémy sociálneho manažmentu, ktoré podporujú úsilie o zabezpečenie starostlivosti naprieč dodávateľským reťazcom. Aby sme dokázali účinne čeliť negatívnym vplyvom a zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv v rámci dodávateľských reťazcov, vytvárame povedomie u všetkých zamestnancov a obchodných partnerov.

Prístupy k vykonávaniu spoločenskej zodpovednosti

Pri výrobe produktov svojich vlastných značiek systematicky analyzujeme potenciálne riziká v súvislosti s porušovaním ľudských práv a vplyvmi na životné prostredie. Z týchto poznatkov potom odvodzujeme konkrétne opatrenia, ktoré by mali účinne zabraňovať negatívnym vplyvom našej obchodnej činnosti a minimalizovať ich.

Všetky naše ciele a opatrenia nájdete komplexne spracované v našom stanovisku „Spoločenská zodpovednosť pri nákupe tovaru“.

Na stiahnutie 
Spoločenská zodpovednosť pri nákupe tovaru

Odporúčané články

Približne polovica celého fairtradového príspevku zo Slovenska pochádza z Lidla.

CHRÁNIŤ KLÍMU KAŽDÝM NÁKUPOM? V LIDLI ŽIADEN PROBLÉM

Aj tento rok Lidl potvrdil svoje kvality. V prestížnych súťažiach hodnotiacich obchodníkov na Slovenskom trhu opätovne dominoval. V ankete Mastercard Obchodník...