Základy rešpektovania ľudských práv

Skupina Schwarz si je spolu so všetkými spoločnosťami vedomá svojej zodpovednosti za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a dodávateľských reťazcoch dbáme na dodržiavanie ľudských práv. Naším cieľom je presadzovať ich dodržiavanie a zabrániť ich porušovaniu.

NAŠE ZODPOVEDNOSTI A OČAKÁVANIA

Skupina Schwarz rešpektuje ľudské práva svojich pracovníkov a rešpektovanie ľudských práv očakávame aj od svojich obchodných partnerov. Dodržiavanie vždy najvyšších platných štandardov miestnych zákonov a požiadaviek základných pracovných noriem MOP je pritom zásadné. Pre vytváranie pracovných podmienok platia najmä nasledujúce zásady:

  • Dodržiavanie zákazu detskej a nútenej práce
  • Rovnaké zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi a nulová tolerancia diskriminácie
  • Zaručenie zdravia a bezpečnosti na pracovisku
  • Poskytovanie odmeny minimálne vo výške zákonom garantovaných minimálnych miezd pri pracovných časoch v súlade s platnými štandardmi
  • Ochrana osobných údajov
  • Uznávanie práva všetkých pracovníkov na vytvorenie odborov a vedenie kolektívneho rokovania na úpravu pracovných podmienok

Tieto zásady sú zakotvené v príslušnom Kódexe správania skupiny Schwarz a sú súčasťou našich zmluvných dohôd s obchodnými partnermi.

NÁŠ PRÍSTUP K REŠPEKTOVANIU ĽUDSKÝCH PRÁV

Identifikáciu rizík a potenciálnych následkov, ako aj zavedenie účinných opatrení chápeme ako nepretržitú výzvu pri presadzovaní rešpektovania ľudských práv.

Analýza rizík a opatrenia

Spoločnosti skupiny Schwarz vykonávajú analýzy rizík vo svojej oblasti podnikania. Pritom sa klasifikácia rizík obchodných partnerov a produktov uskutočňuje individuálne, napríklad vychádzajúc z analýzy všeobecne uznávaných indexov a štúdií ohľadom hodnotenia rizika krajín pôvodu, surovín a produktov, ako aj – v niektorých prípadoch – v komunikácii s neziskovými organizáciami a expertmi. Poznatky z analýz rizík sa pretavujú do vývoja konkrétnych opatrení na zabránenie alebo zmiernenie nepriaznivých vplyvov našej podnikateľskej činnosti. Skupina Schwarz sa pritom spolieha na súhru rôznych opatrení a poznatky z aktivít integruje do obchodných procesov.

Online oznamovací systém a prístup k náprave 

Systém umožňuje dotknutým osobám alebo pozorovateľom diskrétne ohlásiť akékoľvek porušenie ľudských práv. Skupina Schwarz zaviedla online oznamovací systém na dôverné oznámenie podnetov porušenia pravidiel compliance a upozornení týkajúcich sa ľudských práv. Je k dispozícii vo viac ako 25 jazykoch, a tak je prístupný a zrozumiteľný pre každého potenciálne ohrozeného človeka Dôverné zaobchádzanie so sťažnosťami a férový postup pri riešení sťažností sú zaručené.

Reportovanie 

Transparentná komunikácia o problémoch v oblasti ľudských práv je ústredným prvkom starostlivosti o ľudské práva. Pravidelne podávame správy o podstatných rizikách v oblasti ľudských práv, svojich opatreniach a dosiahnutom pokroku, ako aj o pretrvávajúcich výzvach.

Naše kompletné Stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv nájdete nižšie.

Na stiahnutie 
sk_grundsatzerklarung_der_schwarz_gruppe_zur_achtung_der_...

Odporúčané články

Približne polovica celého fairtradového príspevku zo Slovenska pochádza z Lidla.

CHRÁNIŤ KLÍMU KAŽDÝM NÁKUPOM? V LIDLI ŽIADEN PROBLÉM

Aj tento rok Lidl potvrdil svoje kvality. V prestížnych súťažiach hodnotiacich obchodníkov na Slovenskom trhu opätovne dominoval. V ankete Mastercard Obchodník...