Lidl

Nadácia Lidl Slovenská republika vznikla v novembri 2020. Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít. Hlavnou víziou Nadácie Lidl je rozvoj zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania, rovnako ako podpora morálnych hodnôt na Slovensku.

Vízia a poslanie

Chceme vytvárať a podporovať komunitné aktivity, ktoré umožňujú deťom, mladým ľuďom rásť v inšpiratívnom prostredí a rozvíjať svoju osobnosť, intelekt a talenty. Zameriavame sa na podporu duševného zdravia, zdravotnej starostlivosti a snažíme sa dosiahnuť zmeny v oblasti vzdelávania, rozvíjame filantropiu.

V mene spoločnosti Lidl Slovenská republika rozvíjame komunity, filantropiu a charitu. Naše zámery realizujeme vlastnými aktivitami, verejnými zbierkami a partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku.

Cieľom Nadácie Lidl Slovenská republika je flexibilne a adaptívne odpovedať na súčasné potreby spoločnosti. Výber podporovaných projektov je založený na identifikácii a zhodnotení vzniknutých potrieb, ktoré považujeme za zásadné a podstatné.

Hodnoty

Férovosť

Hodnota férovosti sa týka spravodlivého, otvoreného a transparentného zaobchádzania s ostatnými ľuďmi

Výsledky

Zameranie na výsledky je dôležitou hodnotou, pretože v nadácii sa snažíme dosiahnuť konkrétne ciele a posúvať sa vpred

Stabilita

Chceme spolupracovať s organizáciami, ktoré sú vnímané ako spoľahlivé a zodpovedné organizácie, ktoré majú potenciál prekonať krízy a pretrvávať aj v ťažkých časoch
Zobraziť všetky

Dynamika

Chceme pomáhať organizáciáma verejnoprospešným aktivitám, ktoré sú prispôsobivé a inovatívne v našom rýchlo meniacom sa svete

Osobný rozvoj

Osobný rozvoj je kľúčovým faktorom pri dosahovaní úspechu v živote a napomáha jednotlivcom rozvíjať ich plný potenciál

Radosť

Radosti je jednou z najcennejších vecí, ktoré môžeme pre seba a ostatných vytvoriť. Veríme, že radostné zážitky môžu mať silný vplyv na fyzické a psychické zdravie

Oblasti podpory

Nadácia Lidl sa primárne zameriava na podporu verejnoprospešného účelu a zameriava sa na nasledovné oblasti:

ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt
podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských programov a podujatí
zachovanie prírodných hodnôt
rozvoj vedy, školstva, vzdelania, telovýchovy, občianskej spoločnosti a podnikateľského prostredia
Zobraziť všetky
rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
ochrana zdravia
podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií
podpora rovnosti a ochrany práv sexuálnych menšín, znevýhodnených skupín obyvateľstva, detí a mládeže
ochrana a tvorba životného prostredia
ochrana práv detí a mládeže

Etika a transparentnosť

Nadácia Lidl si zakladá na transparentnosti a férovosti. Pre Nadáciu Lidl je dôležitá otvorenosť a rovnosť šancí. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií. Nadácia Lidl nemá žiadnych zamestnancov.

Na všetky podnety zaslané na kontaktné údaje Nadácie Lidl sa zaväzujeme odpovedať do 30 kalendárnych dní.

Nadácia Lidl neposkytuje granty.

Tomáš Bezák, správca nadácie
email: nadacialidl@lidl.sk
tel: +421 2 5827 9520