Ochrana súkromia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Ďakujeme Vám, že ste navštívili našu webovú stránku www.spolocenskazodpovednost.sk. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sa snažíme, aby sme zabezpečili plnohodnotné rešpektovanie Vášho práva na informácie o spracúvaní osobných údajov.

Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov Vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky www.spolocenskazodpovednost.sk a pri kontaktovaní Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo dajú, resp. môžu, priradiť k Vašej osobe. Ako právny rámec ochrany osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom získaným prostredníctvom a v súvislosti s webovou stránkou www.spolocenskazodpovednost.sk je spoločnosť:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

Telefonický kontakt: 0800 005 095

E-mail: lidl@lidl.sk

(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

Otvorením našej webovej stránky sa medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom vymieňajú rôzne informácie. Pritom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie sa okrem iného používajú aj na skvalitňovanie našej webovej stránky alebo na znázornenie reklamy v prehliadači Vášho koncového zariadenia. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie sa nachádzajú v Zásadách používania súborov cookie, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu.

S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, prostredníctvom sociálnych médií, alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaobchádzame dôverne. Vaše údaje budeme využívať výlučne na účel, na ktorý nám boli poskytnuté, predovšetkým na zodpovedania Vášho podnetu alebo požiadavky. Právny základ na spracovanie Vašich údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Oprávnený záujem na spracovaní Vašich údajov zo strany spoločnosti Lidl vyplýva pritom zo záujmu zodpovedať Vašu požiadavku, a tak podporiť spokojnosť zákazníkov. Údaje potrebné pre správne fungovanie webovej stránky spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi aj bez Vášho súhlasu. Využitie akýchkoľvek Vašich údajov na reklamné účely podlieha Vášmu osobitnému súhlasu.

Postúpenie Vašich osobných údajov tretím stranám mimo spoločnosti Lidl v zásade vylučujeme. Výnimočne sú údaje spracúvané starostlivo vybranými poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú na základe nášho poverenia. Títo sú nami vždy   zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR. V prípade ak sú na webovej stránke zbierané osobné údaje pre osobu odlišnú ako prevádzkovateľ, bude Vám o tomto poskytnutá jednoznačná informácia.[BD1] 

Ak sa ukáže ako nevyhnutné, aby sme časti Vašej požiadavky postúpili ďalej na spracovanie našim zmluvným partnerom (napr. dodávateľom v prípade špecifických požiadaviek), tak v týchto prípadoch sa požiadavka  najprv anonymizuje, takže tretie osoby si nebudú vedieť vytvoriť spojenie s Vami a identifikovať Vás. Pokiaľ bude z akéhokoľvek dôvodu potrebné postúpenie Vašich osobných údajov, budeme Vás o tom vopred informovať a vyžiadame si Váš súhlas.

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom e-mailu a/alebo iného komunikačného prostriedku, budú z našej strany najneskôr 90 dní po odoslaní konečnej odpovede na Vašu požiadavku vymazané, resp. anonymizované. Dáta získané v súvislosti so špecifickými projektmi, súťažami a inými udalosťami budú zlikvidované ihneď po splnení účelu spracúvania osobných údajov, v súlade s osobitnými pravidlami spracúvania osobných údajov, s ktorými budete ako dotknutá osoba oboznámená. Údaje obsiahnuté v cookie súboroch, alebo získané ich prostredníctvom, budú zlikvidované v súlade so Zásadami používania súborov cookie. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že na základe zákonných dôvodov budú musieť byť Vaše osobné údaje uložené dlhšie. V týchto prípadoch nebudeme uchovávať Vaše osobné údaje dlhšie, ako nám to ukladajú právne predpisy.

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR) Vám prináležia ako osobe dotknutej spracovaním osobných údajov nasledujúce všeobecné práva:

1.) Právo na informáciu (Čl. 15 GDPR): Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sú spracúvané  osobné údaje ohľadne Vašej osoby. Ak je tomu tak, máte právo na informáciu o týchto osobných údajoch a osobitne na informácie uvedené  v čl. 15 GDPR.

2.) Právo na opravu a vymazanie (Čl. 16 a 17 GDPR): Máte právo požadovať bezodkladne opravu nesprávnych osobných údajov, ohľadne Vašej osoby a príp. na doplnenie neúplných osobných údajov. Navyše máte právo požadovať okamžité vymazanie osobných údajov ohľadne Vašej osoby, pokiaľ nastal jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR, napr. ak údaje už nie sú potrebné pre pôvodný účel.

3.) Právo na obmedzenie spracovania (Čl. 18 GDPR): Máte právo požadovať obmedzenie spracovania údajov, ak nastal jeden z predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR, napr. ak ste podali námietku proti spracovaniu, po dobu prípadného overenia Vášho nároku.

4.) Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): V určitých prípadoch, ktoré sú osobitne uvedené v čl. 20 GDPR, máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte resp. požadovať prenos týchto údajov na tretiu osobu.

5.) Právo na námietku (Čl. 21 GDPR): Ak je právnym základom spracovania osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie údajov pre zachovanie oprávnených záujmov), prináleží Vám právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z mimoriadnych situácií, kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Potom už nebudeme spracovávať osobné údaje, okrem prípadu, ak by existovali preukázateľne nutné dôvody pre spracovanie z hľadiska ochrany osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo ak spracovanie slúži k uplatneniu, vykonávaniu alebo hájeniu právnych nárokov.

Okrem toho Vám patrí právo podľa čl. 77 GDPR na podanie sťažnosti na dozorný úrad, ak ste toho názoru, že spracovanie osobných údajov ohľadne Vašej osoby porušuje ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Právo podať sťažnosť možno uplatniť predovšetkým na dozornom úrade v členskom štáte Vášho miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo miesta domnelého porušenia.

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov zakladá na súhlase podľa čl. 6 od. 1 a) alebo čl. 9 ods. 2 a) GDPR, môžete taktiež súhlas kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť doterajšieho spracovania osobných údajov.

Ak v súvislosti s určitým spracovaním osobných údajov, na ktoré máme vplyv, chcete uplatniť svoje práva ako práva dotknutej osoby, obráťte sa, prosím, na nás. Našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov je možné kontaktovať na adrese:

Lidl Slovenská republika, v.o.s,

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk

Zásady používania súborov cookie

Táto webstránka používa súbory cookies. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Pokračovaním v používaní našich webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s cookies na webovej stránke.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: spolocenskazodpovednost.sk

Váš súčasný stav: Povoliť všetky cookies (Potrebné, Preferencie, Štatistiky).
Zmeňte svoje nastavenia

Potrebné súbory cookie

MENOPRETRVÁVANIEPOPISZDROJ
has_jsDo konca návštevyZaznamenáva či má návštevník aktivovaný JavaScriptWEB
lidl_csr_intro7 dniZaznamenáva či sa má zobraziť Intro pri ďalšej návšteveWEB
lidl_csr_cookie100 dníZaznamenáva nastavenia CookiesWEB
muteDo konca návštevyZaznamenáva nastavenia zobrazovania bublín (Chat)WEB

Súbory cookie výkonu

MENOPRETRVÁVANIEPOPISZDROJ
_ga2 rokyCookies využívané službou Google AnalyticsGoogle
_gatDo konca návštevyCookies využívané službou Google AnalyticsGoogle
_gidDo konca návštevyCookies využívané službou Google AnalyticsGoogle

Súbory cookie reklamy

MENOPRETRVÁVANIEPOPISZDROJ
collectDo konca návštevyCookies využívané službou Google AnalyticsGoogle

Vlastné nastavenia cookies

Viac informácií o cookies