UN Global Compact - zodpovedné riadenie podniku

Lidl sa zaviazal k neustálemu zlepšovaniu sociálnych a ekologických štandardov vo svete. Pri každom nákupe tovaru dávame pozor na dodržiavanie ľudských práv a ochranu životného prostredia. Okrem toho sa Lidl zaoberá tiež korupciou. V našich globálnych dodávateľských reťazcoch sme zapojení do rôznych iniciatív v oblasti miezd – spravodlivej odmeny za prácu a ochrany životného prostredia. Našim zamestnancom vytvárame spravodlivé a rovnaké pracovné podmienky. Náš vstup do UN Global Compact (UNGC) – najväčšej a najdôležitejšej iniciatívy pre zodpovedné riadenie spoločností na svete – podporuje tieto záväzky smerujúce k udržateľnosti. Zodpovednosť a udržateľnosť pre nás nie sú iba sľubom, ale záväzným základnom pre naše konanie a kľúčom k budúcemu úspechu a rastu spoločnosti Lidl.

Desať zásad UNGC

  • Spoločnosti podporujú a rešpektujú ochranu medzinárodných ľudských práv.
  • Spoločnosti sa nezúčastňujú porušovania ľudských práv.
  • Spoločnosti presadzujú slobodu združovania a uznávajú právo na kolektívne vyjednávanie.
  • Spoločnosti sa snažia o odstránenie všetkých foriem nútenej práce.
  • Spoločnosti sa zasadzujú za zrušenie detskej práce.
  • Spoločnosti sa snažia o odstránenie diskriminácie v zamestnaní.
  • Spoločnosti riešia environmentálne problémy prostredníctvom zásady predbežnej opatrnosti.
  • Spoločnosti podporujú väčšiu informovanosť o životnom prostredí a jeho ochrane.
  • Spoločnosti sa snažia urýchliť vývoj a šírenie ekologických technológií.
  • Podniky by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátanie vydierania a úplatkárstva.

Spoločnosť Lidl Stiftung ako súčasť skupiny Schwarz pristúpila k podpisu iniciatívy Spojených národov Global Compact, a tým sa zaviazala podporovať desať princípov, ktoré nadväzujú na Ciele udržateľného rozvoja a ďalšie ciele OSN. Plne túto iniciatívu podporujeme v rámci zapojenia celej skupiny Schwarz.

Ako Lidl Slovenská republika sme do tejto iniciatívy zapojení prostredníctvom našej medzinárodnej centrály. Sami sa nepodieľame na aktivitách miestnej siete pro UN Global Compact.

Odporúčané články

Malá Melánia žije so svojou rodinou v Novej Dubnici. Trojročnému dievčatku diagnostikovali zriedkavé genetické ochorenie – duplikačný 3q syndróm. Melanka...

Najnovšia predajňa Lidl sa nachádza v Moste pri Bratislave, ďalšiu otvoríme 30. septembra v rámci Nivy centrum.

Simonka žije so svojou rodinou v obci v okrese Senec. Rázštep chrbtice, ktorý lekári zistili počas tehotenstva, jej operovali ešte v brušku. Operácia dievčatku...