Naša zodpovednosť za odlesňovanie a pretváranie lesov

Mnohé výrobky našich vlastných značiek obsahujú suroviny, ktorých výroba môže viesť k odlesňovaniu, a tým k ohrozeniu cenných ekosystémov. Nákupné oddelenie spoločnosti Lidl sa preto snaží vytvárať dodávateľské reťazce surovín pre naše výrobky s dôrazom na sociálny a environmentálny aspekt. Prostredníctvom štrukturálnych opatrení v súvislosti s odlesňovaním a pretváraním lesov môže mať spoločnosť Lidl pozitívny prínos v rámci strategických tém „Ochrana klímy“, „Šetrné využívanie zdrojov“, „Rešpektovanie biodiverzity“ a „Férové obchodovanie“.

Pozadie odlesňovania a pretvárania lesov

Lesy pokrývajú 31 % pevniny a majú obrovský význam pre život na Zemi: Ako „zelené pľúca“ sú nevyhnutné pre kvalitu ovzdušia v našej atmosfére. Lesná pôda zároveň zachytáva a čistí 75 % sladkej vody na celom svete.  Viac ako 1,6 miliardy ľudí získava z lesov svoju obživu. Je domovom 80 % všetkých suchozemských zvierat a rastlín. Neporušené lesy a prírodné ekosystémy tak významne prispievajú k biodiverzite a tvoria základ pre našu výživu a zdravie. Keďže stromy pohlcujú skleníkový plyn oxid uhličitý, zohrávajú tiež kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Napriek tomu, že lesy pre ľudí plnia životne dôležité funkcie, ničíme ich alarmujúcim tempom. Hlavnou hybnou silou odlesňovania a degradácie krajiny je odvetvie poľnohospodárstva – najmä priama ťažba dreva, pestovanie palmového oleja, sóje a kakaa, ako aj vytváranie pasienkov na chov dobytka. Komerčný chov dobytka a pestovanie sóje a palmového oleja boli v rokoch 2000 až 2010 zodpovedné za 40 percent premeny tropických ekosystémov. Biodiverzita, najmä v druhovo bohatých dažďových pralesoch, a teda základ fungujúcich a stabilných ekosystémov, trpí odlesňovaním a následným obhospodarovávaním. Maloobchod s potravinami má prostredníctvom predaja potravín a potravinárskych výrobkov vplyv na spôsob ich výroby alebo pestovania. Je preto zodpovednosťou tohto odvetvia, aby zabezpečoval dodávateľské reťazce bez odlesňovania.

Náš záväzok voči lesom a ich ekosystémom

Zachovanie biodiverzity, a teda riešenie odlesňovania v globálnych dodávateľských reťazcoch, je jednou z hlavných tém oddelenia nákupu spoločnosti Lidl. Aby sme dosiahli náš cieľ spočívajúci v dodávateľských reťazcoch bez odlesňovania, vypracovali sme spolu s externými zainteresovanými stranami stratégiu, ktorá je založená na štyroch pilieroch. Pre viac informácií si, prosím, stiahnite dokument v závere tejto stránky.

 

 
Na stiahnutie 
nakupna_politika_bez_odlesnovania.pdf

Odporúčané články

Aj naše rieky a vodné nádrže potrebujú pomoc, upozorňuje Lidl a Slovenský vodohospodársky podnik

Počas Svetového čistiaceho dňa vyzbierali tisícky dobrovoľníkov viac ako 80 ton odpadu naprieč Slovenskom.

Lidl testuje prijímanie plastových fliaš a plechoviek už viac než rok