Férové jednanie

Stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv

Stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a dodávateľských reťazcoch dbáme na dodržiavanie ľudských práv. Naším cieľom je presadzovať ich dodržiavanie
a zabrániť ich porušovaniu. Spoločne so svojimi pracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami každý deň pracujeme na tom, aby sme podporovali ľudské práva – preto sa angažujeme najmä za férové obchodné praktiky, ako aj za dobré pracovné a životné podmienky.

Skupina Schwarz si je spolu so všetkými spoločnosťami vedomá svojej zodpovednosti za rešpektovanie ľudských práv. Vo svojich globálnych hodnotových a dodávateľských reťazcoch dbáme na dodržiavanie ľudských práv. Naším cieľom je presadzovať ich dodržiavanie a zabrániť ich porušovaniu.

NAŠE ZODPOVEDNOSTI A OČAKÁVANIA

Skupina Schwarz rešpektuje ľudské práva svojich pracovníkov a rešpektovanie ľudských práv očakávame aj od svojich obchodných partnerov. Dodržiavanie vždy najvyšších platných štandardov miestnych zákonov a požiadaviek základných pracovných noriem MOP je pritom zásadné. Pre vytváranie pracovných podmienok platia najmä nasledujúce zásady:

  • Dodržiavanie zákazu detskej a nútenej práce
  • Rovnaké zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi a nulová tolerancia diskriminácie
  • Zaručenie zdravia a bezpečnosti na pracovisku
  • Poskytovanie odmeny minimálne vo výške zákonom garantovaných minimálnych miezd pri pracovných časoch v súlade s platnými štandardmi
  • Ochrana osobných údajov
  • Uznávanie práva všetkých pracovníkov na vytvorenie odborov a vedenie kolektívneho rokovania na úpravu pracovných podmienok

Tieto zásady sú zakotvené v príslušnom Kódexe správania skupiny Schwarz a sú súčasťou našich zmluvných dohôd s obchodnými partnermi.

NÁŠ PRÍSTUP K REŠPEKTOVANIU ĽUDSKÝCH PRÁV

Identifikáciu rizík a potenciálnych následkov, ako aj zavedenie účinných opatrení chápeme ako nepretržitú výzvu pri presadzovaní rešpektovania ľudských práv.

Analýza rizík a opatrenia

Spoločnosti skupiny Schwarz vykonávajú analýzy rizík vo svojej oblasti podnikania. Pritom sa klasifikácia rizík obchodných partnerov a produktov uskutočňuje individuálne, napríklad vychádzajúc z analýzy všeobecne uznávaných indexov a štúdií ohľadom hodnotenia rizika krajín pôvodu, surovín a produktov, ako aj – v niektorých prípadoch – v komunikácii s neziskovými organizáciami a expertmi. Poznatky z analýz rizík sa pretavujú do vývoja konkrétnych opatrení na zabránenie alebo zmiernenie nepriaznivých vplyvov našej podnikateľskej činnosti. Skupina Schwarz sa pritom spolieha na súhru rôznych opatrení a poznatky z aktivít integruje do obchodných procesov.

Online oznamovací systém a prístup k náprave 

Systém umožňuje dotknutým osobám alebo pozorovateľom diskrétne ohlásiť akékoľvek porušenie ľudských práv. Skupina Schwarz zaviedla online oznamovací systém na dôverné oznámenie podnetov porušenia pravidiel compliance a upozornení týkajúcich sa ľudských práv. Je k dispozícii vo viac ako 25 jazykoch, a tak je prístupný a zrozumiteľný pre každého potenciálne ohrozeného človeka Dôverné zaobchádzanie so sťažnosťami a férový postup pri riešení sťažností sú zaručené.

Reportovanie 

Transparentná komunikácia o problémoch v oblasti ľudských práv je ústredným prvkom starostlivosti o ľudské práva. Pravidelne podávame správy o podstatných rizikách v oblasti ľudských práv, svojich opatreniach a dosiahnutom pokroku, ako aj o pretrvávajúcich výzvach.

Naše kompletné Stanovisko k základom rešpektovania ľudských práv nájdete nižšie.

Mechanizmy sťažností 

Prístup k efektívnemu mechanizmu podávaniu sťažností pre pracovníkov v globálnych dodávateľských reťazcoch je nevyhnutnou súčasťou spoločenskej zodpovednosti, s cieľom odhaliť riziká a porušovania ľudských práv. V praxi to však často predstavuje problém v nižšom dodávateľskom reťazci, keďže zamestnanci pracujú v rôznych kontextoch – napr. jazykové znalosti, prístup k informačným technológiám, kultúrne charakteristiky – mali by mať prístup k mechanizmom podávania sťažností.

Lidl si preto dal za cieľ otestovať mechanizmy podávania sťažností v rôznych dodávateľských reťazcoch s cieľom identifikovať merateľné a efektívne prístupy. V tomto prvom kroku sme začali testovať mechanizmy podávania sťažností v troch rizikových dodávateľských reťazcoch.

Bobule zo Španielska

V rámci tohto pilotného projektu sme s našim partnerom Elevate vytvorili nový účinný mechanizmus podávania sťažností pre pracovníkov v sektore bobuľového ovocia v španielskej Huelve. Mechanizmus podávania sťažností bude testovaný s vybranými výrobcami počas sezóny zberu 2021/2022. Osobitý význam pripisujeme riešeniu existujúcich prekážok prístupu pre zamestnancov. Mechanizmus sťažností má viacero kanálov sťažností vrátane horúcej linky s vyškoleným personálom a možnosti podávať sťažnosti cez Whatsapp. Sťažnosti sa prijímajú v akomkoľvek jazyku. Ústna komunikácia so zamestnancami horúcej linky je možná v španielčine, arabčine a angličtine. Okrem toho sú pracovníci školení na používanie mechanizmu. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšinu pracovníkov na mieste tvoria najmä ženy zo severnej Afriky a východnej Európy, všetci zamestnanci horúcej linky sú ženy. Pilotný test po skončení sezóny zberu vyhodnotíme a podáme správu o výsledkoch a ďalšom postupe.

Palmový olej z Malajzie

V Malajzii spolupracujeme s našimi dodávateľmi Griesson – de Beukelaer a Cargill, aby sme otestovali účinný mechanizmus podávania sťažností v sektore palmového oleja. Používame existujúci mechanizmus podávania sťažností, ktorý vyvinul náš partner Elevate a ktorý už používajú iné spoločnosti. V rámci pilotného projektu spolupracujeme s vybranými dodávateľmi palmového oleja a ich plantážami, aby sme vyhodnotili, či je mechanizmus sťažností vhodný na ďalšie zavádzanie do iných regiónov alebo vo vzťahu k iným tovarovým skupinám. Očakáva sa, že pilotný projekt bude spustený do konca roku 2022. 

Kokosové mlieko z Vietnamu

Vo Vietname testujeme ďalší mechanizmus podávania sťažností prostredníctvom poskytovateľa služieb Ulula v spolupráci s amfori. Ide o mechanizmus, ktorý sa testuje na nepotravinovom aj potravinovom úseku. Lidl je do projektu zapojený s výrobnými prevádzkami v oblasti textilu a kokosového mlieka. V rámci pilotného projektu sú pracovníkom k dispozícii aj rôzne kanály na podávanie sťažností. Keďže vo výrobných závodoch často pôsobí niekoľko objednávateľov, sťažnosti sa posudzujú jednotne so zapojením splnomocnenej tretej strany a vypracujú sa nápravné opatrenia. Pilotný projekt bude prebiehať do polovice roku 2022 a potom ho vyhodnotí amfori a jej členovia, aby preskúmali ďalšie škálovanie.

Na stiahnutie 
Vyhlásenie skupiny Schwarz

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.