Podmienky účasti - „Od začiatku v dobrých rukách“

„Od začiatku v dobrých rukách“

I.Úvodné ustanovenia

„Od začiatku v dobrých rukách“ je koncept spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 (ďalej len „spoločnosť Lidl“ alebo „autor konceptu“). Koncept spoločnosti Lidl na základe zmluvy prevádzkuje Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 5389/2, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31 784 828, zapísaná v registri nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod registračným číslom 203/Na-96/463 (ďalej len „Nadácia Pontis“ alebo „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ na základe zápisu v registri nadácií (http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailrnd.aspx?id=158536) vznikol okrem iného za nasledovnými účelmi:

 • Podpora a ochrana zdravia; prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých, podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci.
 • Vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plnenia účelu nadácie.

II.Žiadosť o poskytnutie pomoci

Žiadateľom o poskytnutie pomoci môže byť len maloleté dieťa vo veku 0-3 rokov, zastúpené rodičom, prípadne iným zákonný zástupcom dieťaťa (ďalej len „žiadateľ o pomoc“).

V prípade ak je žiadateľom o poskytnutie pomoci iná osoba než rodič, ktorá je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, podmienkou účasti na koncepte „Od začiatku v dobrých rukách“ a vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie pomoci je predloženie právoplatného rozhodnutia súdu, z ktorého vyplýva zákonné zastúpenie, prípadne predloženie iného dokumentu, z ktorého vyplýva, že osoba, ktorá žiada o pomoc v mene maloletého dieťaťa, je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa.

Žiadateľ o pomoc i maloleté dieťa, ktorého sa žiadosť týka, musia mať evidovaný pobyt na území SR.

Žiadosť o poskytnutie pomoci môže byť zdôvodnená:

 • Nepriaznivým zdravotným stavom maloletého dieťaťa, vo veku do troch rokov.

Koncept je zameraný výlučne na poskytnutie pomoci maloletým osobám vo vekovom rozmedzí 0-3 rokov. Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať túto podmienku budú z účasti vylúčené.

Žiadateľ môže v rámci konceptu „Od začiatku v dobrých rukách“  spoločnosti Lidl, prevádzkovanej Nadáciou Pontis poslať maximálne 1 žiadosť o poskytnutie pomoci v priebehu kalendárneho roka. Na každú ďalšiu žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci podanú v priebehu toho istého kalendárneho roka Prevádzkovateľ nemusí prihliadať. Každé maloleté dieťa môže byť v rámci konceptu „Od začiatku v dobrých rukách“  spoločnosti Lidl, prevádzkovanej Nadáciou Pontis, podporené maximálne 1 krát v priebehu jedného kalendárneho roka.

Žiadosť o poskytnutie pomoci môže žiadateľ o poskytnutie pomoci Prevádzkovateľovi zaslať výlučne elektronicky prostredníctvom formuláru, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk/od-zaciatku-v-dobrych-rukach.

III.Informácie o ochrane osobných údajov

Podmienkou účasti v súťaži je udelenie súhlasu zákonného zástupcu maloletého dieťaťa so spracovaním osobných údajov maloletého dieťaťa, ako aj zákonného zástupcu, a to  zaškrtnutím poľa nachádzajúceho sa vo formulári, ktorým zákonný zástupca udelí Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas zákonného zástupca sa zároveň preukazuje skenom, prípadne fotografiou súhlasu zákonného zástupcu, ktorý bude priložený k žiadosti o poskytnutie pomoci. Zákonný zástupca berie na vedomie, že za účelom vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie pomoci je Prevádzkovateľ oprávnený od neho požadovať poskytnutie ďalších osobných údajov, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • Fotografia maloletého dieťaťa;
 • lekárska správa maloletého dieťaťa, ktorá nie je staršia ako 3 mesiace alebo potvrdenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok a príspevkov;
 • 2 tlačivá garanta (vypĺňa lekár maloletého dieťaťa, učiteľ, fyzioterapeut prípadne iná osoba);
 • Cenová ponuka podľa bodu VI.

Úplné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov – „Od začiatku v dobrých rukách“ ,ktorý je dostupný na internetovej stránke https://www.spolocenskazodpovednost.sk/od-zaciatku-v-dobrych-rukach .

IV.Prílohy žiadosti o poskytnutie pomoci

Nevyhnutnými prílohami elektronickej žiadosti o poskytnutie pomoci sú:

 1. Sken alebo fotografia súhlasu maloletého dieťaťa so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v koncepte, podpísaný zákonným zástupcom maloletého dieťaťa (nachádza sa tu: https://www.spolocenskazodpovednost.sk/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov#dokumenty);
 2. Sken alebo fotografia súhlasu maloletého dieťaťa so spracovaním osobných údajov za účelom medializácie prípadu, podpísaný zákonným zástupcom maloletého dieťaťa (nachádza sa tu: https://www.spolocenskazodpovednost.sk/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov#dokumenty);
 3. Sken alebo fotografia dvoch vyplnenných tlačív garanta (lekár maloletého dieťaťa, učiteľ, fyzioterapeut prípadne iná osoba), ktorého vzor je dostupný na. https://www.spolocenskazodpovednost.sk/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov#dokumenty ;
 4. Sken alebo fotografia aktuálnej lekárskej správy maloletého dieťaťa, v čase odoslania žiadosti nie staršej ako 3 mesiace;
 5. Cenová ponuka na predmet žiadosti podľa bodu VI.;
 6. Fotografia maloletého dieťaťa

V.Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie pomoci

Žiadosť o poskytnutie pomoci je potrebné vyplniť v súlade s formulárom, priložiť k nemu prílohy podľa bodu IV a na požiadanie Nadácie Pontis je potrebné doložiť ďalšie požadované doklady.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať požadované informácie a nebudú na žiadosť Nadácie Pontis doložené požadovanými dokladmi, alebo v ich prípade budú existovať dôvodné pochybnosti o pravdivosti údajov alebo o náležitosti žiadaného daru, budú Prevádzkovateľom vylúčené, a nebudú ďalej vyhodnocované.

Žiadosti o poskytnutie pomoci budú vyhodnocované Nadáciou Pontis, prípadne nezávislou komisiou, ktorú vyberie Nadácia Pontis.

Nadácia Pontis si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť informácií uvedených v žiadosti o poskytnutie pomoci u osôb, ktoré majú k dispozícii informácie o dieťati a sú schopné potvrdiť dôveryhodnosť podanej žiadosti o poskytnutie pomoci.

Žiadateľ o poskytnutie pomoci a jeho zákonný zástupca berú na vedomie fakt, že na poskytnutie pomoci v rámci konceptu „Od začiatku v dobrých rukách“ neexistuje právny nárok.

VI.Formy poskytnutej pomoci

Žiadateľ o poskytnutie pomoci berie na vedomie, že pomoc poskytnutá zo strany autora konceptu má nepeňažný charakter, t. j. žiadateľovi nikdy nebude poskytnutý finančný príspevok, ale na základe cenovej ponuky pre neho tovar/službu zabezpečí prevádzkovateľ a/alebo autor konceptu tak, že tovar a/alebo služba budú objednané priamo u dodávateľa po podpise zmluvy so žiadateľom, resp. jeho zákonným zástupcom.

Ako formy poskytnutej pomoci do úvahy prichádzajú najmä (ale nie výlučne):

 1. Rehabilitácia v zariadeniach, ktoré si rodina vyberie (potrebná cenová ponuka)
 2. Iné terapie (hipoterapia, canisterapia, arteterapia, terapia hrou, muzikoterapia...);
 3. Zdravotnícke pomôcky (vozík, kočík);
 4. Príspevok na auto;
 5. Špeciálne komunikačné pomôcky AAK (počítač s hlasovým výstupom, optická myš);
 6. Podpora rozvoja dieťaťa a jeho talentu (hudobné nástroje, krúžky, špeciálne športové pomôcky pre zdravotne znevýhodnených, špeciálne školské pomôcky)
 7. Služby terénnej včasnej intervencie nehradené štátom

VII.Kontrola poskytnutej pomoci

Žiadateľ o poskytnutie pomoci berie na vedomie, že Nadácia Pontis, prípadne na základe jej poverenia autor konceptu, majú oprávnenie vykonať kontrolu (a to aj vopred neohlásenú) užívania predmetu poskytnutej pomoci.

Za účelom zabezpečenia možnosti kontroly dodávateľ tovaru alebo služby pre žiadateľa o poskytnutie pomoci vystaví predfaktúru, na základe ktorej autor konceptu, prípadne prevádzkovateľ z fondu vytvoreného na tento účel, príspevok uhradí na účet dodávateľa.

Samotné dodanie pomoci bude dokladované preberacím protokolom, ktorý žiadateľ o poskytnutie pomoci zasiela Nadácii Pontis po prebratí/vyčerpaní pomoci.