Zachovanie biodiverzity

Lidl les má už viac ako 2 000 000 stromčekov! ĎAKUJEME!

Prínos výsadby stromov pre životné prostredie

Lesy zohrávajú významnú rolu v klimatickom systéme našej planéty a tiež pri zmierňovaní následkov klimatickej zmeny. Absorbujú totiž oxid uhličitý, ktorý bol do atmosféry vypustený ľudskou činnosťou (najmä spaľovaním fosílnych palív) a uskladňujú do zeme uhlík. Na základe informácií The International Union for Conservation of Nature lesy ročne absorbujú približne 2,6 miliardy ton oxidu uhličitého, čo je cca 1/3 CO2 uvoľňovaného spaľovaním fosílnych palív.

Benefitov lesov však nie je iba uskladňovanie uhlíka. Podľa analytickej štúdie  Forests and Climate Change (2019) lesy tiež ovplyvňujú reguláciu svetových teplôt a zdrojov sladkej vody. Vlhkosť a zrážky ovplyvňujú prostredníctvom výdaja vody v podobe vodnej pary z povrchu pôdy a povrchom (listami) rastlín. Z tohto procesu pochádza až 40 % zrážok na zemským povrchom. Práve atmosférická vlhkosť a jej preprava výrazne ovplyvňuje prerozdelenie vody na suchozemských povrchoch. Klimatickí experti predpokladajú, že odlesňovanie môže viesť k zníženiu zrážok až o 30 %, čo môže spôsobiť spomalenie lesného hospodárstva, suchá, požiare či ohrozenie biodiverzity. Lesy zároveň ovplyvňujú miestne teploty a zabezpečujú chladivý účinok prostredníctvom transpirácie a tieňa. Vo vysokých nadmorských výškach stromy spolu s vegetáciou zachytávajú kvapôčky vody z hmly a oblačnosti, čím dokážu zadržať až 75 % vody, ktorá by sa inak premiestnila do iných lokalít, kde by mohla výrazne ovplyvniť vodné toky. Lesy tak dokážu zmierňovať záplavy a tiež zabraňovať degradácii pôdy (prevencia erózie, stvrdnutia pôdy, zvýšeného odtoku, ktorý má za následok povodne). Na základe informácií The International Union for Conservation of Nature sú lesy domovom 80 % svetovej suchozemskej diverzity.

Podľa Štátnej ochrany prírody SR tak dreviny plnia tieto základné funkcie:

  • Pôdoochranná funkcia - ochrana pôdy pred vonkajšími deštrukčnými procesmi, akými sú vodná a veterná erózia (zvetrávanie), snehové lavíny, zosuvy a pod.
  • Vodohospodárska funkcia - vplyv na hospodárenie s vodou, napríklad reguláciou vsakovania atmosferických zrážok a vyrovnávania celkovej bilancie vody v prírode.
  • Klimatická funkcia - vplyv na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, znižovaním transpirácie, zvyšovaním relatívnej vzdušnej vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie vodných pár, zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním prachu a pod.
  • Biotická - zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a vytvorenie podmienok pre ich existenciu vhodnými vegetačnými úpravami a formáciami.
  • Krajinotvorná a estetická - dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami s uplatnením vhodných a esteticky pôsobivých drevín.
  • Rekreačná a liečebná -  umožňujúca aktívny oddych a turistiku s využitím liečivého účinku drevín.

Aby sa zabránilo degradácii svetových lesov, Organizácia spojených národov) vytvorila The United Nations Strategic Plan for Forests 2030, ktorý bol prijatý Valným zhromaždením OSN v apríli 2017. Tento plán má 6 hlavných cieľov, ktoré reagujú na Ciele udržateľného rozvoja.  Súčasťou tohto strategického plánu je napríklad podpora implementácie trvalo udržateľného manažmentu lesov, zastavenie odlesňovania, obnova degradovaných lesov a globálne zalesňovanie do roku 2020.

Odborníci odporúčajú v tomto smere vysádzať/obnovovať zmiešané lesy, ktoré lepšie regulujú dodávky vody ako monokultúry, a to vďaka rôznym hĺbkam zakorenenia, sile a vzorom, ktorými si rôzne druhy stromov navzájom pomáhajú a lepšie tak absorbujú a infiltrujú vodu.

K obnove svetových lesov prispieva aj spoločnosť Lidl SR prostredníctvom projektu Voda pre stromy. Vďaka tomuto projektu a podpore zákazníkov spoločnosti bolo od roku 2012 vysadených vo Vysokých a Nízkych Tatrách viac ako 2 000 000 stromčekov. Išlo primárne o smreky, smrekovce, jedle a buky.

Rok 2021 až 2024

Raz vidieť je lepšie ako raz čítať. Pozrite si ako sa darí viac ako 2 000 000 stromčekom, ktoré sme aj vďaka príspevku zákazníkov Lidla vysadili:

 

Výsadba v roku 2022

 

 

Ako sa darilo v roku 2021 nami vysadeným stromčekom:

 

 

Rok 2020

Lidl les sa ďalej rozrastá. V roku 2020 má už viac ako 500 hektárov. Vďaka našim zákazníkom sa v Tatrách  podarilo vysadiť už 1 250 000 stromčekov. Projekt „Voda pre stromy“ priniesol slovenskej prírode vo svojom deviatom ročníku ďalších približne 60 hektárov nového lesa. Celkovo sa Lidl les, ktorý rastie vo Vysokých i Nízkych Tatrách, rozprestiera na ploche väčšej ako 500 hektárov. Pre lepšiu predstavu, ide o rozlohu približne dvadsiatich piatich Štrbských plies.

 

Rok 2019

Prekonali sme magickú hranicu 1.000.000 stromčekov! Pri výsadbe tohtoročných 185 000 stromčekov pomohlo vo štvrtok 23. mája v Nízkych Tatrách viac ako 60 našich zamestnancov. Tak ako minulý rok, tak aj tento sa im podarilo prekonať slovenský rekord v počte vysadených stromčekov za jeden deň. Tím Lidla zlepšil svoj vlastný historický zápis spred roka z 8000 na 8500 sadeničiek.

Rok 2018

Pri výsadbe tohtoročných 185 000 stromčekov 10. mája v Nízkych Tatrách pomohlo aj viac ako 60 zamestnancov spoločnosti Lidl. Na území Lesnej správy Malužiná sa im podarilo prekonať slovenský rekord v počte vysadených stromčekov za jeden deň. Tím Lidla zlepšil svoj vlastný historický zápis spred roka zo 7 500 na 8 000 sadeničiek.

Rok 2017

V roku 2017 sme aj spolu so svojimi 60 zamestnancami dobrovoľníkmi vysadili 7 500 stromčekov. V Lidl lese už rastie vďaka našim zákazníkom celkovo 685 000 stromčekov a nachádza sa na ploche väčšej ako 280 hektárov, čo je viac ako 400 futbalových ihrísk.

Rok 2016

Bilancia projektu z roku 2016 znie: 500 000 stromčekov, ktoré rastú na ploche približne 200 hektárov. Pre lepšiu predstavu, ide o rozlohu takmer 300 futbalových ihrísk.

Rok 2015

Starať sa o naše lesy skutočne má zmysel, a tak sme aj v tomto roku vysadili 115 000 stromčekov.

Rok 2014

Lidl les sa rekordne rozrástol. V roku 2014 sme vďaka spoločnému úsiliu mohli vysadiť v Tatrách ďalších 100 000.

Rok 2013

V tomto roku sme spustili kampaň „Voda pre stromy“. V prvej fáze kampane, od júla 2012 do marca 2013, sme vďaka podpore svojich zákazníkov vyčlenili finančné prostriedky na ďalších 75 000 sadeničiek stromov.

Rok 2012

Naša pomoc tatranským lesom sa začala v roku 2012 darovaním 25 000 sadeničiek. Lidl les pôvodne rástol na ploche 10 hektárov.

Súvisiace aktuality

28. jún 2024

Azda najkrajšia definícia slova les hovorí, že ide o porast so stropom z korún stromov. Aby aj naše deti a deti ich detí mali možnosť oddýchnuť si v pokoji...

11. máj 2023

Jedno staré čínske príslovie hovorí, že najideálnejší moment na zasadenie stromu bol pred 20 rokmi. Ten druhý najlepší čas je však podľa tohto výstižného...

3. jún 2022

Vďaka zákazníkom Lidla rastie v Tatrách už viac ako 1 600 000 stromčekov.

Zaujímajú vás aktivity Nadácie Lidl? Výborne!

Prečítajte si viac o našej filozofií, cieľoch a oblastiach podpory.